Sushi Megumi St Barth

GOURMET 4/5 PERS

1 FREE BTL. OF WINE, 4 SASHIMI SAKE, 4 SASHIMI MAGURO, 4 SASHIMI TAI, 4 NIGIRI SAKE, 4 NIGIRI MAGURO, 4 NIGIRI TAI, 4 NIGIRI EBI, 4 NIGIRI BIFU,  6 MAKI SAKE, 6 MAKI MAGURO, 6 MAKI TAI, 8 CALOFORNIA SAKE CHEESE, 8 CALIFORNIA MAGURO CHEESE

180 €
Pieces
Temps min